Image for illustration of Kérastase Main header title
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Van kracht vanaf 23 april 2018

Welkom op deze website over Kérastase (hierna genoemd de 'Website'). We nodigen u uit om aandachtig deze gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het surfen op deze Website (hierna genoemd de 'Gebruiksvoorwaarden'). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Met vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u ons contacteren op het volgende adres: : L'Oréal Nederland Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp

 

 

WETTELIJKE VERMELDINGEN

 

URL van de Website: www.kerastase.nl

 

Contact: E-mail: [email protected] - Telefoonnummer: 0235499499

 

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Charles BONDY

 

Uitgever: onderneming L’ORÉAL NEDERLAND B.V., met maatschappelijke zetel te Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp, intracommunautair btw-nummer: NL001131679B02,

handelend in naam en voor rekening van zijn merk L’Oréal Professionnel (hierna genoemd de ‘Uitgevende vennootschap’ of ‘Wij’).

 

Hosting provider: vennootschap L’Oréal SA vennootschap BV, met maatschappelijk zetel te 14 rue Royale, 75008 ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 632 012 100. e-mailadres: [email protected], telefoonnummer +33 1 47 56 70 00

 

 

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

Om toegang te hebben tot de Website en hem te gebruiken moet u meerderjarig zijn en over een geldig e-mailadres beschikken.

Bent u minderjarig, dan is de voorafgaandelijke toestemming van uw ouders noodzakelijk.

 

U heeft vrij en gratis toegang tot de Website, zonder voorafgaandelijke inschrijving of het aanmaken van een account.

 

De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan evenwel beperkt worden om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We raden u aan Ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte zou zijn. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

 

De kosten voor toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven evenwel te uwen laste.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

a. Intellectuele eigendomsrechten

 

De ontwikkeling van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden, en meer bepaald commerciële doeleinden, is verboden.

 

Mogelijk stellen Wij op deze Website content ter beschikking die u mag downloaden (hierna genoemd ‘Downloadbare Content’). Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Downloadbare Content, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Nederlandse en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten. Elke reproductie, weergave, wijziging of verdeling van de Downloadbare Content is verboden. Door Downloadbare Content te downloaden of te gebruiken verbindt u zich ertoe die te gebruiken overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

 

In het geval Wij u een Website ter beschikking stellen die toelaat een beeld bij te werken (meer bepaald om virtueel een schoonheidsproduct te testen), erkent en aanvaardt u dat die Website enkel gebruikt mag worden voor privédoeleinden en overeenkomstig zijn doel. Het is u niet toegestaan deze Website te gebruiken op een manier die de eerbaarheid, de reputatie of de rechten van een derde schaden, zoals hierna beschreven wordt.

 

b. Rechten van derden

 

We herinneren u eraan dat u verplicht bent het geheel van noodzakelijke toelatingen en rechten te bekomen/aan u te laten overdragen van de verschillende rechthebbenden betrokken bij de eventuele content die u op de Website zou willen publiceren, hierbij inbegrepen de intellectuele eigendomsrechten en/of de literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook de persoonlijkheidsrechten (meer bepaald de beeldrechten), zodat u met een gerust gemoed de voornoemde content kunt benutten. U moet bijvoorbeeld noodzakelijkerwijs de rechten verkrijgen/u laten toewijzen over de content (meer bepaald de auteursrechten van beelden) evenals alle elementen die in deze inhoud voorkomen zoalsdeelementen van recente architectuur, reclamecreaties of kledijcreaties.

 

c. Gebruikerscontent

 

Mogelijk stellen Wij op deze Website ruimte ter beschikking waar gebruikerscontent kan worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, video’s, meningen, enzovoort (hierna genoemd ‘Gebruikerscontent’).

 

Door Gebruikerscontent op de Website te publiceren verleent u Ons hiermee een gratis, niet-herroepbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele, literaire, artistieke, en/of industriële eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Nederlandse en buitenlandse wetgeving alsook door de internationale overeenkomsten (met inbegrip van alle aanvullende of wijzigende reglementeringen), om die Gebruikerscontent (volledig of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, ze in andere werken te integreren en te verdelen.

 

Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe communicatiedoeleinden, corporate of financieel, reclamedoeleinden, alsook voor alle pr-doeleinden, historische doeleinden en voor de archieven, van de L’ORÉAL-groep of van zijn filialen, zijn producten en/of zijn merken, meer bepaald de volgende dragers:

• affiches van alle formaten, met onbeperkte oplage;

• pers, met onbeperkt aantal verschijningen;

• uitgave, met onbeperkt aantal publicaties, meer bepaald publicaties voor intern gebruik, met inbegrip van het verkoopnet en distributienetwerk (groothandelaars, kleinhandelaars, handelsagenten, enzovoort), evenementen, affiches voor congressen, beurzen, stands, enzovoort; B-to-B-communicatie, de professionele pers, voor een onbeperkt aantal verschijningen en in onbeperkte aantallen;

 

• elektronische, digitale, informatica-, multimedia-, internet- en intranetpublicatie, alle websites (welke ook de website en/of de drager is, met inbegrip van de zogenaamde ‘sociale media’ zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube of Dailymotion), met onbeperkte aantallen en verspreiding;

• elke andere reclamedrager (meer bepaald reclame op het verkooppunt en op de merkproducten van L’ORÉAL-groep) (hierna genoemd de ‘Drager(s)’).

 

U bent er zich terdege van bewust dat die sociale media platformen zijn die aan derden toebehoren en dat de verspreiding en het gebruik van de Gebruikerscontent op die sociale media bijgevolg onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Zo kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de Content door Onszelf of door derden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media, meer bepaald in termen van de draagwijdte en de duur van de toegekende rechten alsook van de verwijdering van Content. U zult zich zelf bekommeren om elke klacht van derden over het gebruik van de Content overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de sociale media.

 

Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Content het voorwerp kan uitmaken van referencering op een zoekmachine en, bijgevolg, ook door een publiek buiten de Website geraadpleegd kan worden.

 

Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw Content aan te passen en/of om elke verduidelijking aan het oorspronkelijke materiaal toe te voegen die Wij nuttig zouden achten, voor zover de voornoemde Content uw beeld of uw teksten niet aantasten.

 

Bovendien kan het gebruik van de Gebruikerscontent gepaard gaan met specifieke, geanonimiseerde informatie zoals uw stad, uw land of uw leeftijd, en/of, desgevallend en voor zover u dat uitdrukkelijk heeft toegestaan, informatie waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw alias.

 

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert, hangt af van uw vrije keuze en behoort tot uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er evenwel aan dat die Gebruikerscontent niet strijdig mag zijn met de van kracht zijnde wetgeving, de goede zeden of de principes die in onderhavige worden vermeld. Dienaangaande behouden Wij ons het recht voor om op eender welk moment Gebruikerscontent te verwijderen die indruist tegen de onderhavige Gebruikersovereenkomst en meer bepaald tegen het Handvest van Goed Gedrag.

 

Bovendien, indien u toegang verkrijgt tot Gebruikerscontent van een andere gebruiker, dan bent u gehouden de rechten van die gebruiker te respecteren en meer bepaald om voornoemde Content, gepubliceerd op andere dragers, niet te reproduceren of te verdelen zonder de voorafgaandelijke toestemming van de betrokken gebruiker.

 

3. HANDVEST VAN GOED GEDRAG

 

Wij verdedigen verdraagzaamheid en respect voor de ander als waarden.

 

Door het gebruik van deze Website ziet u daarom af van:

 

• het overbrengen van racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadwillige, vulgaire, obscene of onrechtmatige boodschappen;

 

• het verdelen van boodschappen van nadelige, lasterlijke, niet-toegestane, kwaadwillige aard, die inbreuk maken op de privacy of het beeldenrecht, die aanzetten tot geweld, rassenhaat of etnische haat, of een content die indruist tegen de goede zeden of die aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven en overtredingen;

 

• het gebruik van de Website voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden;

 

• het publiceren van promotionele of reclamecontent voor producten en/of diensten van concurrenten van het (de) merk(en) die op de Website wordt/worden voorgesteld;

 

• het verdraaien van het doel van de Website, meer bepaald door die te gebruiken als een ontmoetingsplaats;

 

• het verspreiden van informatie die toelaat om rechtstreeks of onrechtstreeks een natuurlijke persoon bij naam en exact te identificeren, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van die persoon, zoals meer bepaald de familienaam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer;

 

• het verspreiden van informatie of content die de zeden van de allerjongsten schaadt;

 

• intimidatie of pesterij;

 

• het bedrijven van illegale activiteiten, meer bepaald activiteiten die indruisen tegen de rechten van de eigenaars van rechten van software, merknamen, foto’s, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort;

 

• het verspreiden van content (meer bepaald foto’s en video’s) die minderjarigen afbeeldt.

 

Mocht u een Gebruikerscontent ontdekken die een lans breekt voor misdaden tegen de menselijkheid, die oproept tot rassenhaat of geweld of met betrekking tot kinderporno, dan moet u Ons daar onmiddellijk van op de hoogte stellen via het volgende e-mailadres: [email protected], hetzij door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: Scorpius 1, 2132 LR, Hoofddorp, waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u die content heeft vastgesteld, uw gegevens, de URL van de betwiste content, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur ervan.

 

Indien u van oordeel bent dat een Gebruikerscontent indruist tegen de hierboven beschreven principes en tegen uw rechten of de rechten van een derde (bijvoorbeeld namaak, belediging, inbreuk tegen de privacy), dan kunt u dat melden op het volgende e-mailadres: [email protected], hetzij door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: Scorpius 1, 2132 LR, Hoofddorp, waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u die content heeft vastgesteld, uw gegevens, de URL van de betwiste content, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur ervan.

 

Dit schrijven zal het volgende vermelden:

• de datum van de kennisgeving;

• voor een natuurlijke persoon: naam, voornaam, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;

naam en woonplaats van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, de benaming en maatschappelijke zetel;

• de beschrijving van de betwiste feiten en hun precieze lokalisatie (bv. URL van de betwiste content);

• de redenen waarom de content moet worden verwijderd, met vermelding van de wetsbepalingen en de rechtvaardiging van de feiten;

• de kopie van de berichten gericht aan de auteur of uitgever van de betwiste informatie of activiteiten, waarin hun stopzetting, terugtrekking of wijziging wordt gevraagd, ofwel de rechtvaardiging van het feit dat de auteur of uitgever niet gecontacteerd kon worden.

 

Onvolledigheid van een kennisgeving kan ertoe leiden dat die niet wordt behandeld.

4. INFORMATIE OP DE WEBSITE

 

a. Algemene bepalingen

 

Wij herinneren u eraan dat onjuistheden of vergetelheden kunnen voorkomen in de informatie die op deze Website beschikbaar is, meer bepaald door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe zo snel mogelijk die onjuistheden te verwijderen of die onvolledigheden aan te vullen op de Website.

 

b. Informatie over de producten en diensten

 

De producten en diensten die u op deze Website worden voorgesteld, betreffen geen aanbiedingen maar een algemene voorstelling van het gamma van producten en diensten die Wij verdelen in het land waar deze Website wordt verdeeld.

 

c. Adviezen en analysetools

 

De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die eventueel beschikbaar zijn, zijn louter simulaties met het oog op het bekomen van schoonheidsadvies.

De informatie die daardoor ter beschikking kan worden gesteld, is louter indicatief bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of een klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen.
Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van die tools en nemen Wij geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u ervan zou kunnen maken.

 

Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen.

 

d. Hyperlinks

 

De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden, waarvan Wij de inhoud niet in handen hebben. Bijgevolg, en in de mate dat de hyperlinks enkel op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, behoort het bezoeken van websites van derden geheel en al tot uw keuze en tot uw exclusieve verantwoordelijkheid.

 

5. PERSOONSGEGEVENS

 

Het kan voorvallen dat Wij persoonsgegevens verzamelen die u betreffen, meer bepaald wanneer u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) Downloadbare Content downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) Ons een e-mail stuurt, (vi) deelneemt aan een peiling of onderzoek.

 

Uw persoonsgegevens worden door de L’ORÉAL NEDERLAND BV opgeslagen in een informaticabestand met het oog op marketingdoeleinden.

 

Ze worden bewaard gedurende 365 dagen en zijn bestemd voor marketingdoeleinden.

 

Overeenkomstig de geldende reglementaire en wettelijke bepalingen, geniet u het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door aan het volgende adres een schrijven te richten met een fotokopie van een identiteitsbewijs als bijlage:

 

[email protected]

 

Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, nodigen wij u uit om onze Policy inzake persoonsgegevens hier te lezen.

 

6. COOKIES

 

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw toestel worden geplaatst wanneer u op de Website surft (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, datum en uur van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden tijdens uw bezoeken op diezelfde Website (hierna genoemd de ‘Cookies’)

 

Voor meer informatie betreffende het gebruik van Cookies op de Website nodigen Wij u uit om onze tabel inzake Cookies hier na te lezen.

 

7. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden moeten wijzigen, meer bepaald om nieuwe van toepassing zijnde wetgeving of reglementeringen na te leven en/of om de Website te verbeteren.

 

U zal op de Website op de hoogte gebracht worden van elke wijziging vooraleer die in werking treedt in het kader van onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, behalve in het geval de wijziging uw uitdrukkelijk instemming veronderstelt.

 

8. CREDITS

 

De Website werd ontwikkeld door de Uitgevende Vennootschap L’Oréal SA vennootschap BV, met maatschappelijk zetel te 14 rue Royale, 75008 ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 632 012 100. e-mailadres: [email protected], telefoonnummer +33 1 47 56 70 00

 

 

9. WAARSCHUWING

 

Wij streven ernaar de Website en de Downloadbare Content permanent toegankelijk te houden. We kunnen evenwel de permanente beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Website niet garanderen. Wij kunnen ons namelijk verplicht zien om de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk op te schorten om technische onderhoudsredenen.

 

Er wordt bovendien meegegeven dat het internet en de informatica- en telecommunicatiesystemen fouten kunnen vertonen en dat onderbrekingen en pannes kunnen voorkomen. Wij kunnen desbetreffend geen enkele garantie verstrekken en zouden dus niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade eigen aan het voormelde gebruik van het internet en van de informatica- en telecommunicatiesystemen, meer bepaald en zonder dat deze opsomming beperkend is:

• de slechte overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;

• indringing van buitenaf of de aanwezigheid van informaticavirussen;

• de storing van ontvangstmaterieel of van de communicatielijnen; en

• elke andere storing van het internet die de goede werking van de Website verhindert.

Tenslotte zullen wij enkel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van elke andere schade of elk ander nadeel van welke aard dan ook. In het bijzonder de indirecte verbonden schade zoals, onder andere, het verlies van winsten of inkomsten of het verlies van klanten.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

 

Voor eventuele problemen, gelieve contact op te nemen met onze Klantendienst:

 

L’Oréal Nederland – Scorpius 1 – 2132 LR Hoofddorp

023-5499499 
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00

 

Bij gebrek aan een oplossing van het geschil in het kader van deze bemiddeling, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

 

 

***

 

 

PRIVACYVERKLARING

L’Oréal streeft ernaar een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en op die manier bij te dragen aan een betere wereld. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en transparantie en doen ons best om een sterke en blijvende band met onze consumenten op te bouwen op basis van vertrouwen en wederzijds profijt. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Het respecteren van uw privacy is voor ons van essentieel belang. We hebben daarom “Onze privacybelofte” en onze volledige Privacyverklaring hieronder weergegeven.


ONZE PRIVACYBELOFTE

1) We respecteren uw privacy en uw keuzes.
2) We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
3) We sturen u geen marketingberichten, behalve wanneer u ons hierom gevraagd hebt. U kunt op elk moment van gedachten veranderen.
4) We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.
5) We streven ernaar om uw gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekent onder meer dat we uitsluitend samenwerken met betrouwbare partners.
6) We streven ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop we uw gegevens gebruiken.
7) We gebruiken uw gegevens niet op een manier waarvan wij u niet op de hoogte hebben gesteld.
8) We respecteren uw rechten en proberen altijd zoveel mogelijk aan uw verzoeken tegemoet te komen, in lijn met onze eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.


Om een beter beeld te schetsen van hoe we met privacy omgaan, geven we hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van u kunnen ontvangen, hetzij direct, hetzij via uw interactie met ons, hoe we die gegevens kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen, hoe we ze beschermen en beveiligen, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uiteraard hoeven niet alle situaties op u van toepassing te zijn. Deze Privacyverklaring biedt een overzicht van alle mogelijke situaties waarin interactie tussen ons kan plaatsvinden.

Hoe meer u met ons interageert, hoe beter we u leren kennen en hoe beter we in staat zijn u diensten op maat aan te bieden.

Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken we deze in overeenstemming met deze Verklaring. Het is belangrijk dat u deze informatie en onze Q&A-pagina (voor zover die er is) zorgvuldig doorleest. Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].

_____

WIE ZIJN WIJ?

Kérastase maakt deel uit van het merkenportfolio van L’Oréal Nederland B.V.

L’Oréal Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer we het hebben over “L’Oréal”, “ons”, “onze” of “we”, dan bedoelen we deze entiteit. L’Oréal is de “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. 

L’Oréal Nederland B.V., Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp, Nederland

Vertegenwoordiger: Jean-Charles BONDY, Gedelegeerd bestuurder 

www.kerastase.nl

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is u te identificeren, hetzij direct (bijv. uw naam), hetzij indirect (bijv. via gepseudonimiseerde gegevens zoals een uniek ID-nummer). Dit betekent dat persoonsgegevens zaken omvatten zoals e-mail/woonadres/mobiele telefoon, gebruikersnamen, profielfoto’s, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag, door gebruikers gegenereerde content, financiële gegevens en gegevens over welzijn. Persoonsgegevens kunnen ook unieke numerieke identificatoren omvatten zoals het IP-adres van uw computer of het MAC-adres van uw mobiele apparaat, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE VAN U EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

&L'Oréal stelt de consument altijd centraal. We vinden het fijn om met u in contact te komen, u te leren kennen en producten te ontwikkelen en te leveren waar u van geniet. Veel consumenten vinden het ook prettig om met ons te praten. Er zijn dus veel manieren waarop u uw persoonsgegevens met ons kunt delen en waarop we deze gegevens kunnen verzamelen.

Hoe verzamelen of ontvangen we uw gegevens?

We kunnen gegevens van u verzamelen of ontvangen via onze websites, formulieren, apps, apparaten, producten- of merkenpagina’s van L’Oréal op social media of anderszins. Soms verstrekt u deze gegevens rechtstreeks aan ons (bijv. wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt of aankopen doet via onze websites/apps of in onze winkels/schoonheidssalons); soms worden deze gegevens door ons verzameld (bijv. doordat we cookies gebruiken om inzicht te krijgen in hoe u onze websites/apps gebruikt) en soms ontvangen we uw gegevens van andere derden, bijvoorbeeld van andere entiteiten binnen L’Oréal Group.

Wanneer we gegevens verzamelen, markeren we verplichte velden met een asterisk als we deze gegevens nodig hebben om:

• Onze overeenkomst met u uit te voeren (bijv. om de producten te leveren die u gekocht hebt via onze websites/apps);
• U de service te bieden waar u om gevraagd hebt (bijv. om u een nieuwsbrief te sturen); of om
• Aan de wettelijke eisen te voldoen (e.g. facturering). 

Indien u de gegevens die met een asterisk zijn aangegeven niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor onze capaciteit om de producten en diensten te leveren.

In de tabel hieronder geven we antwoord op de volgende vragen:


1. Tijdens welke interacties kunnen uw gegevens worden verstrekt of verzameld? In deze kolom leggen we uit bij welke activiteit of situatie u betrokken wanneer wij uw gegevens gebruiken of verzamelen. Bijvoorbeeld of u een aankoop doet, u inschrijft voor een nieuwsbrief of door een website/app browset.
2. Welke persoonsgegevens kunnen we van u ontvangen, rechtstreeks of door uw interactie met ons?In deze kolom leggen we uit welke soorten gegevens we over u kunnen verzamelen al naar gelang de situatie.
3. Hoe en waarom kunnen we uw gegevens gebruiken? In deze kolom leggen we uit wat we met uw gegevens kunnen doen en voor welke doeleinden we deze gegevens verzamelen.
4. Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens?In deze kolom geven we aan om welke reden we gebruik kunnen maken van uw gegevens.
De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens kan (afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt) zijn:

• Uw toestemming
• Ons legitieme belang, bijvoorbeeld: 

Verbetering van onze producten en diensten: meer specifiek ons zakelijke belang om meer inzicht te krijgen in uw behoeften en verwachtingen en zo onze diensten, websites / apps / apparaten, producten en merken te verbeteren ten behoeve van onze consumenten. 
Fraudepreventie: om ervoor te zorgen dat betaling volledig plaatsvindt en niet gepaard gaat met fraude en verduistering.
Beveiliging van onze tools: om de tools die u gebruikt (onze websites/apps/apparaten) veilig en beveiligd te houden en ervoor te zorgen dat ze goed werken en steeds beter worden.

• De uitvoering van een overeenkomst: meer specifiek om de diensten te leveren waar u ons om verzoekt;
• De wettelijke grondslag indien verwerking wettelijk vereist is.

 

Klik hier voor het pdf overzicht van uw interacties met ons en de gevolgen daarvan voor uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Om transacties die via onze websites/apps/apparaten verlopen te beveiligen tegen fraude en verduistering, maken we gebruik van een of meer oplossingen van externe leveranciers. De methode voor fraudedetectie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eenvoudige vergelijkingen, associatie, clustering, vermoedens en opsporing van uitschieters door gebruik te maken van intelligent agents, datafusietechnieken en diverse dataminingtechnieken.

Dit fraudedetectieproces kan volledig geautomatiseerd zijn of er kan sprake zijn van menselijk ingrijpen als de uiteindelijke beslissing door een mens wordt genomen. Hoe het ook zij, we nemen alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw gegevens te beperken.

Automatische fraudedetectie kan tot gevolg hebben dat u (i) te maken krijgt met vertraging bij het verwerken van uw bestelling / verzoek terwijl wij bezig zijn met het beoordelen van uw transactie; en (ii) geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van een dienst wanneer een risico op fraude wordt vastgesteld. U hebt recht op inzage in de informatie waarop onze beslissing gebaseerd is. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.

Profilering

Wanneer we gepersonaliseerde berichten of content versturen of weergeven, kunnen we gebruikmaken van bepaalde technieken die aangeduid worden als “profilering” (d.w.z. vormen van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke kenmerken van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om kenmerken te analyseren of te voorspellen die te maken hebben met persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, gedrag, locatie, gezondheid, betrouwbaarheid of bewegingen van die natuurlijke persoon). Dit betekent dat we in de verschillende scenario’s die in de tabel hierboven staan vermeld, persoonsgegevens over u kunnen verzamelen. We centraliseren deze gegevens en analyseren ze om uw persoonlijke voorkeuren en/of interesses te evalueren en te voorspellen.

Op basis van onze analyses sturen of tonen we berichten en/of content die afgestemd is op uw interesses/behoeften.

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens voor “profilering”. Zie hiervoor de paragraaf “Uw rechten en keuzes” hieronder.

Wie mag uw persoonsgegevens inzien?

We kunnen uw persoonsgegevens binnen L’Oréal Group delen om aan onze wettelijke plichten te voldoen, om fraude te voorkomen en/of om onze tools te beveiligen, om onze producten en diensten te verbeteren, of nadat u ons toestemming hebt verleend om dit te doen.

Afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, en uitsluitend op need-to-know-basis, kunnen entiteiten van L’Oréal Group wereldwijd een aantal van uw persoonsgegevens inzien, waar mogelijk gepseudonimiseerd (d.w.z. dat directe identificatie niet is toegestaan), en voor zover dit nodig is om aangevraagde diensten aan u te leveren.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd (d.w.z. zonder dat directe identificatie is toegestaan) delen met wetenschappers van L’Oréal Research & Innovation, waaronder met degenen die buiten uw land zijn gevestigd, met het oog op onderzoek en innovatie.

Indien toegestaan kunnen we ook een aantal van uw persoonsgegevens, waaronder de gegevens die via cookies zijn verzameld, uitwisselen tussen onze merken onderling om de informatie die u met ons deelt te harmoniseren en te actualiseren, om statistieken bij te houden op basis van uw kenmerken en om onze berichten op u af te stemmen.

Ga naar de website van L’Oréal group voor meer informatie over L’Oréal Group, zijn merken en locaties.

We kunnen uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een derde of met bedrijven van L’Oréal Group.

We delen uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden uitsluitend met derden als u hiervoor toestemming geeft. In dat geval worden uw gegevens verwerkt door deze derde, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, en zijn diens voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Lees hun documentatie zorgvuldig door voordat u toestemming geeft om uw gegevens bekend te maken aan deze derde. 

Uw persoonsgegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door onze betrouwbare externe leveranciers.

We doen een beroep op betrouwbare derden die namens ons een reeks bedrijfsactiviteiten uitvoeren. We verstrekken aan hen uitsluitend de gegevens die zij nodig hebben om de dienst uit te voeren, en we eisen dat zij uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. We doen er alles aan om te garanderen dat alle derden waarmee we samenwerken uw persoonsgegevens beveiligd houden. We kunnen diensten waarbij verwerking van uw persoonsgegevens nodig is, bijvoorbeeld toevertrouwen aan:


• Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van digitale en e-commercediensten zoals social listening, store locator, loyaliteitsprogramma’s, identity management, ratings en reviews, CRM, web analytics en zoekmachines, en curation tools voor door gebruikers gegenereerde content;
• Bureaus voor reclame, marketing, digitale en sociale media die ons helpen bij het opzetten van reclame, marketing en campagnes, bij het analyseren van de effectiviteit ervan en bij het beheren van uw contactgegevens en vragen;
• Derden die een product bij u moeten afleveren zoals post- en bezorgdiensten
• Derden die ons ondersteunen en helpen bij het leveren van IT-diensten zoals platformproviders, hostingdiensten, onderhoud en ondersteuning van onze databases, evenals van onze software en applicaties die gegevens over u kunnen bevatten (bij dit soort diensten kan inzage in uw gegevens soms nodig zijn om de vereiste taken uit te voeren);
• Aanbieders van betaaldiensten en kredietinformatiebureaus, om uw kredietscore te beoordelen en uw gegevens te controleren als dit een voorwaarde is om met u een overeenkomst aan te gaan;
• Derden die ons ondersteunen bij de klantenservice en cosmeticabewaking.


We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden:

• Indien we een onderneming of activa verkopen; we kunnen uw persoonsgegevens in dat geval bekendmaken aan de potentiële koper van deze onderneming of activa. Als L’Oréal of een deel van zijn activa wordt overgenomen door een derde, dan zullen de persoonsgegevens die L’Oréal over zijn klanten bezit met betrekking tot deze activa, een van de over te dragen activa zijn. In voorkomend geval zal de koper die optreedt als de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerken en is zijn privacyverklaring op de verwerking van uw persoonsgegevens van toepassing.
• Als we verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke plicht te voldoen of om onze gebruiks- of verkoopvoorwaarden of andere voorwaarden waarmee u hebt ingestemd, toe te passen of af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van L’Oréal, onze klanten of werknemers te beschermen. 
• Als u ons hiertoe toestemming hebt gegeven.
• Of als het ons wettelijk is toegestaan om dit te doen.We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze partners:

• Indien de dienst waarvoor u zich aanmeldt een co-creatie is van L’Oréal en een partner (bijvoorbeeld een co-branded app). L’Oréal en de partner zullen uw persoonsgegevens in zo’n geval elk voor hun eigen doeleinden verwerken en uw gegevens zullen als volgt worden verwerkt: 

- Door L’Oréal: in overeenstemming met deze Privacyverklaring; 
- Door de partner die eveneens optreedt als verwerkingsverantwoordelijke: volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring. 

• Indien u ermee hebt ingestemd om marketing- en commerciële berichten van een partner van L’Oréal te ontvangen via een dedicated opt-in (bijvoorbeeld via een app die door L’Oréal is ontwikkeld en aan zijn partners beschikbaar is gesteld). In dat geval worden uw gegevens verwerkt door de partner die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en daarbij handelt volgens zijn eigen voorwaarden en in overeenstemming met zijn eigen privacyverklaring.
• We kunnen ondersteunende content publiceren vanuit sociale netwerken. Indien u content van sociale netwerken op onze website/apps raadpleegt, kan een cookie van zo’n sociaal netwerk op uw apparaat worden opgeslagen. We raden u aan het cookiebeleid van deze sociale netwerken te lezen voor meer informatie.

We bieden uw gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden doorgegeven aan, ingezien vanuit en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die buiten de EER opereren en werk uitvoeren voor ons of voor een van onze serviceproviders.

L’Oréal geeft persoonsgegevens buiten de EER uitsluitend door op een veilige en rechtmatige wijze. Sommige landen hebben geen wetgeving die het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens reguleert, daarom nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat derden de toezeggingen in deze Verklaring nakomen. Deze maatregelen betreffen bijvoorbeeld het beoordelen van de privacy- en beveiligingsstandaarden van derden en/of het sluiten van passende overeenkomsten (op basis van het door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontract dat hier beschikbaar is).

Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder (onder het kopje “Contact”).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we uw persoonsgegevens in ons bezit hebben, om in uw behoeften te voorzien, of om aan onze wettelijke plichten te voldoen.

We hanteren de volgende criteria om de bewaartermijn van uw gegevens vast te stellen:

• Indien u producten en diensten aanschaft, bewaren we uw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie tussen ons voortduurt;
• Indien u deelneemt aan een kortingsactie, bewaren we uw persoonsgegevens zolang de kortingsactie voortduurt;
• Indien u contact met ons opneemt om een vraag te stellen, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om uw vraag te verwerken;
• Indien u een account aanmaakt, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
• Indien u toestemming hebt gegeven voor direct marketing, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u zich afmeldt of ons verzoekt uw gegevens te verwijderen, of na een periode van inactiviteit (geen actieve interactie met merken) die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren;
• Indien er cookies op uw computer worden geplaatst, bewaren we die zolang als nodig is om hun doelen te behalen (bijv. gedurende een sessie voor winkelmandcookies of session ID-cookies) en gedurende een periode die is vastgesteld in overeenstemming met plaatselijke voorschriften en richtsnoeren.We kunnen bepaalde persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke of reglementaire plichten te voldoen, en om ons in staat te stellen onze rechten te beheren (bijvoorbeeld om onze vorderingen in te stellen bij een rechtbank) of voor statistische of historische doeleinden.


Zodra we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen en archieven verwijderd of geanonimiseerd zodat uw identiteit er niet langer uit kan worden herleid.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?

We streven ernaar uw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te doen. We leggen betrouwbare derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

We doen altijd ons best om uw persoonsgegevens te beschermen en maken, zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen. Elke verzending is daarom voor uw eigen risico.

Links naar websites van derden en social login

Onze websites en apps kunnen af en toe links bevatten naar en vanaf de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid. Stel u op de hoogte van dit beleid voordat u persoonsgegevens op deze websites plaatst.

Misschien bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw social media login. Als u dit doet, bedenk dan dat u uw profielgegevens met ons deelt, afhankelijk van de instellingen van uw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

Social media en door gebruikers gegenereerde content

Op sommige van onze websites en apps kunnen gebruikers hun eigen content plaatsen. Vergeet niet dat content die op een van onze social media platforms wordt plaatst, door iedereen kan worden bekeken. Wees daarom voorzichtig als u bepaalde persoonsgegevens verstrekt zoals financiële gegevens of adresgegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor handelingen van andere mensen wanneer u persoonsgegevens op een van onze social media platforms plaatst en we raden u aan dit soort informatie niet de delen.

UW RECHTEN EN KEUZES

L’Oréal respecteert uw recht op privacy: het is belangrijk dat u controle hebt over uw persoonsgegevens. U hebt de volgende rechten:

- Recht op informatie

Wat houdt dit in? U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, en over uw rechten. Dat is de reden waarom we de informatie in deze Verklaring aan u verstrekken.

 

- Recht op inzage

Wat houdt dit in? U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben (behoudens bepaalde beperkingen). 

We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de administratieve kosten om de informatie te verstrekken. 

Verzoeken die kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief van aard zijn, kunnen worden geweigerd. 

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op correctie

Wat houdt dit in? U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder. Als u een account hebt dan is het misschien eenvoudiger om uw gegevens zelf aan te passen via de functie “My Account”.

We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

 

- Recht op uitwissing/recht om vergeten te worden

Wat houdt dit in? U hebt in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen absoluut recht is, aangezien we wettelijke of legitieme gronden kunnen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.

Als uw wilt dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op bezwaar te maken tegen direct marketing, waaronder tegen profilering

Wat houdt dit in? U kunt zich op elk moment afmelden voor onze directmarketingberichten.

De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link “afmelden” te klikken in een e-mail of bericht dat wij naar u sturen. En anders kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Als u bezwaar wilt maken tegen profilering, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op op elk moment uw toestemming in te trekken voor gegevensverwerking op basis van toestemming

Wat houdt dit in? U kunt uw toestemming voor het door ons verwerken van uw gegevens intrekken indien deze verwerking gebaseerd is op toestemming. Het intrekken van toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op toestemming.

Als u bezwaar wilt maken om uw toestemming in te trekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen

Wat houdt dit in? U kunt zich op elk moment verzetten tegen het door ons verwerken van uw gegevens indien deze verwerking gebaseerd is op het legitieme belang. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op legitieme belangen.

Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie

Wat houdt dit in? U hebt het recht om contact op te nemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land om een klacht in te dienen tegen de gegevensbeschermings- en privacypraktijken van L’Oréal.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder voordat u een klacht indient bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

 

- Recht op dataportabiliteit

Wat houdt dit in? U hebt het recht om gegevens van onze database te verplaatsen, te kopiëren of te verzenden naar een andere database. Dit geldt uitsluitend voor gegevens die u hebt verstrekt, als de verwerking gebaseerd is op een overeenkomst of op uw toestemming, en als de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. We verwijzen naar de tabel in de paragraaf “Welke gegevens verzamelen we van u en hoe gebruiken we deze gegevens?” en dan met name naar de kolom “Welke wettelijke basis hanteren we voor de verwerking van uw gegevens?” om vast te stellen wanneer onze verwerking gebaseerd is op de uitvoering van een overeenkomst of op toestemming. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op beperking

Wat houdt dit in? U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit recht houdt in dat de verwerking van uw gegevens door ons beperkt wordt, zodat we de gegevens kunnen bewaren maar ze niet kunnen gebruiken of verder verwerken. 

Dit recht is van toepassing in een gering aantal omstandigheden als vermeld in de algemene verordening gegevensbescherming:

• de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene (d.w.z. door u), gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
• de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene (d.w.z. u) verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
• de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. L’Oréal) heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• de betrokkene (d.w.z. u) heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op basis van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als u een verzoek tot beperking wilt indienen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hieronder.

 

- Recht op cookies uit te schakelen

Wat houdt dit in? U hebt het recht om cookies uit te schakelen. De standaardinstelling van internetbrowsers is meestal om cookies te accepteren, maar u kunt dit eenvoudig aanpassen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Veel cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid of functionaliteit van websites/apps te vergroten; door cookies uit te schakelen kunt u misschien bepaalde delen van onze websites/apps als vermeld in de betreffende cookietabel, niet meer gebruiken. 

Als u cookies wilt beperken of alle cookies wilt blokkeren die worden geplaatst door onze websites/apps (waardoor u misschien bepaalde delen van de website niet meer kunt gebruiken) of door andere websites/apps, dan kunt u dit doen door middel van uw browserinstellingen. In de helpfunctie van uw browser kunt u nagaan hoe dit moet. Kijk voor meer informatie op de volgende links: http://www.aboutcookies.org/;

We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

 

CONTACT

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens gebruiken, of als u een van uw hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of stuur een brief naar:

L’Oréal Professionnel
L’Oréal Nederland B.V.
Scorpius 1
2132 LR Hoofddorp, Nederland

Cookiebeleid

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen als u op het internet surft, dus ook op websites van L’Oréal Group.

Ga voor meer informatie naar de volgende link: http://www.aboutcookies.org.

 

UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Om cookies te activeren of uit te schakelen kunt u eenvoudig de instellingen van uw browser aanpassen.Maak indien nodig gebruik van de Help-functie van uw browser.

Veel cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid of de functionaliteit van websites/apps te verbeteren; daarom kan het uitschakelen van cookies ertoe leiden dat u bepaalde delen van onze websites/apps, zoals uiteengezet in onderstaande Cookie-overzicht, niet meer kunt gebruiken.

 

1. STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

1.1 Strikt noodzakelijke cookies

Rol: Noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden doorgaans alleen ge- plaatst als reactie op door u verrichte handelingen die op een verzoek om een dienst neerkomen, zoals het instellen van uw privacy-voorkeur, het inloggen en het invullen van formulieren.

Naam cookie: OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.

 

2. FUNCTIONELE COOKIES

2.1 Functionele cookies

Rol: Om de functionaliteit en personalisatie van de website te verbeteren. Ze kunnen door ons worden geplaatst of door derden wier diensten wij aan onze webpagina’s hebben toegevoegd.

Naam cookie: lo.v.liveperson.net: LPSessionID, Visitorat, LPSID-nnnnnnnn, LPCKEY-nnnnn, LPVID where-to-buy.co: __utmz, __utmt_UA-nnnnnnnn, __utmb, __utmc, __utma

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

Sommige van deze diensten, of al deze diensten, functioneren mogelijk niet goed.

2.2 Sessie-cookies

Rol: Sessie-cookies stellen de website die u bezoekt in staat om uw surfgedrag te onthouden, zodat u niet om informatie gevraagd wordt die u al aan de site hebt gegeven. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Naam cookie: ASP.NET_SessionId

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

Telkens wanneer u een nieuwe web-pagina opent zal de server waarop deze pagina is opgeslagen u als een totaal nieuwe bezoeker behandelen.

2.3 Social media- cookies

Rol:

• Om onze content met uw vrienden en netwerken te delen door middel van een serie social media-diensten die we aan de site heb-ben toegevoegd
• Om onze pagina’s te bezoeken/liken door middel van dergelijke social media. Ze kunnen uw browser ook op andere sites volgen en een profiel van uw interesses opstellen. Dit kan invloed hebben op de content en boodschappen die u ziet op andere websites die u bezoekt.

cdn.syndication.twimg.com: lang

Below you will find links to these social network policies :

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ https://www.facebook.com/help/cookies

Google + http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

Twitter https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter

Pinterest https://about.pinterest.com/en/terms-service

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

Mogelijk kunt u deze instrumenten niet gebruiken of zien, of gebruiken om onze pagina’s te bezoeken/liken.

 

3. TARGETING EN ADVERTENTIE-COOKIES

3.1 Advertentiecookies

Rol: Deze verzamelen data om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Ze maken het ook mogelijk om grenzen te stellen aan het aantal boodschap-pen die u getoond worden. Deze cookies stellen ons ook in staat om de resultaten van onze advertentie-campagnes te meten, bijvoorbeeld welke sites u bezocht voor de onze.

Naam cookie: -

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

• U zult geen reclameboodschap-pen van ons ontvangen, en zult daarom mogelijk niet kunnen profite-ren van speciale aanbiedingen voor onze leden.

• Of het kan zijn dat de inhoud van de advertentie niet gepersonaliseerd wordt. U ontvangt dan een voor u minder aantrekke-lijke aanbieding.

3.2 Targeting cookies

Rol: Om onze advertentiepartners in staat te stellen om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Deze werken door middel van unieke identificatie van uw browser en apparat.

Naam cookie: icxid facebook.com: datr, x-src, fr, lu, locale youtube.com: SID, HSID, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, APISID, SSID, LOGIN_INFO, YSC, SAPISID twitter.com: auth_token, twll, lang, __utmz secure_session, guest_id, __utma, remember_checked, remember_checked_on, __utmb

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

U krijgt nog wel advertenties op de sites van onze partners, maar geen gerichte.

 

4. ANALYTICS EN PRESTATIE-COOKIES

4.1 Prestatie- cookies Rol: Om het aantal bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en te zien hoe bezoekers op de site navigeren.

Naam cookie: _dc_gtm_UA-74428248-1, _dc_gtm_UA-22588495-1 google.co.uk: SAPISID, HSID, SID, PREF, NID, SSID, APISID

Wat gebeurt er als ik ze niet activeer?

We zullen niet weten wanneer u onze site bezocht heeft en niet de prestatie van de site kunnen bewaken, hetgeen kan leiden tot het aanbieden van een kwalitatief minder goede ervaring.

DIENSTEN

Uw persoonlijke verzorging

diagnose

Fusio-Dose in de salon

Lees meer over onze speciale service in de salon die de kwaliteit van het haar in minder dan 5 minuten transformeert.

diagnose

De beste producten voor u

Beantwoord de vragen voor uw haardiagnose om de beste productmix voor uw haarwensen te vinden.

Locator ZOEK EEN SALON

Zoek een Kérastase-salon bij u in de buurt voor uw persoonlijke diagnose, salonrituelen en producten.